Nije rodio i nije rođen, i niko nije Njemu ravan

  • Klikova: 1803
kuran za sve ljudeMudri Kur’an obraća se svakom pojedinom sloju ljudi u svakom dobu i stoljeću, na način kao da je specijalno posvećen upravo tom sloju. Jer, budući da Kur’an poziva sve ljude i njihove svekolike grupacije u iman, a koji je najuzvišenija i najtemeljitija znanost, i u spoznaju Allaha, što je najobuhvatnija i najsvjetlija nauka, i u islamske propise, koji su najbitnije i najraznovrsnije saznanje, onda je, dakle, nužno to da pouka koju daje Kur’an tim različitim ljudskim grupacijama bude podešena nivou razumijevanja svake od njih, a, ustvari, to je jedna te ista, a ne različita pouka. Neizbježno je onda to da i sama razumljivost te instrukcije bude slojevita, te da svaki sloj ljudi prema svojem stepenu uzme svoj dio iz te pouke s nekog od gledišta Kur’ana.
Već smo naveli mnoštvo primjera za ovu činjenicu, i moguće je osvrnuti se na njih, a ovdje ćemo se zadovoljiti ukazom na neke dijelove tih primjera, te na udio u razumijevanju svega jednog ili dvaju slojeva ljudi.
 
Tako, naprimjer, u razumijevanju riječi Uzvišenog:
Nije rodio i nije rođen, i niko nije Njemu ravan” (Al-Ihlas: 3-4), udio sloja masa, koji sačinjava apsolutnu većinu ljudi, jeste taj da je Allah neprikosnoveno čist, bez roditelja i djeteta, bez supruge i sudruga.
A udio sljedećeg, srednjeg sloja ljudi u ovom razumijevanju jeste negacija Božanskog položaja Isaa, a.s., i meleka, i svega što je rođeno. Naime, negirati nešto što je apsurdno, naizgled nema nikakve koristi, stoga je željeni smisao neizostavno nešto što je nužni sud, a kako je to utvrđeno u znanosti govorništva. Dakle, negiranjem djeteta i roditeljstva, kojima je svojstvena tjelesnost, ustvari želi se saopćiti negacija Božanskog položaja svega što ima dijete, roditelja ili sebi ravnog, kao i isticanje njihove nedostojnosti da budu obožavani. Iz ove tajne postaje jasno to da je sura Al-Ihlas od koristi svakom čovjeku u svako vrijeme.
A udio naprednijeg sloja ljudi u razumijevanju jeste taj da je Allah besprijekorno čist od svake spone koja se vezuje uz bića kod kojih se naslućuje dah rađanja i rođenja; On je neprikosnoveno izuzet od svakog sudionika, pomagača i srodnika. Njegov odnos sa svim bićima odnos je položaja Stvoritelja; On komandom ُBudi, i ono se zbilo” stvara bića po Svojem iskonskom htijenju i izboru. On je savršeno čist od svake spone koja je u nesuglasju s Njegovim savršenstvom, kao što su obaveza prema nečemu, prinuđenost na nešto i spontano zbivanje nečega.
A udio još naprednijeg sloja od ovog u razumijevanju jeste taj da je Allah Bespočetan i Neprolazan, Prvi i Posljednji; Njemu nema ni jednakog, ni ravnog, ni sličnog, ni usporedivog, niti s bilo kojeg gledišta primjerenog, ni u Njegovoj Biti, ni u Njegovim svojstvima, ni u Njegovim postupcima. Postoji samo poređenje koje saopćava izvjesne sličnosti s njegovim postupcima i položajima, i ništa više.
Prepuštamo ti da sam kroz usporedbu sa spomenutim slojevima ljudi izvedeš udjele različito obdarenih ljudi u shvatanju, poput slojeva arifa, ašika i siddikina (ljudi od spoznaje, ljudi koji vole Allaha, iskrenih) itd.

"Riječi"- Bediuzzaman Said Nursi

Na početak